Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631)


Postępowanie zwykłe:


Termin zgłoszenia zgromadzenia publicznego:


Nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.


Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Wymagane dokumenty:


zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym


pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia


zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia


Opłaty:


Wolne od opłat.


Termin załatwienia sprawy:


Rozpoznanie następuje bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym.


(Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Ponadto organ gminy niezwłocznie informuje Komendanta Miejskiego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia).


W przypadku, gdy zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia (art. 14 ustawy) organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.


Tryb odwoławczy:


Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tą decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na postanowienie Sądu Okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ona natychmiastowemu wydaniu.


 


Miejsce składania dokumentów:


Urząd Gminy Sieciechów


adrese-mail: urzad@sieciechow.pltel.48 621 60 08

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-07 09:24:00 | Data modyfikacji: 2021-05-07 09:58:11.
Informacje dodatkowe

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.


Zgromadzeniem kieruje przewodniczący.


Przewodniczącym zgromadzenia jest:


- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia.


- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja.


Organizator oraz przewodniczący zgromadzenia obowiązani są do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.


Jeżeli wniesiono zawiadomienie o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m pomiędzy zgromadzeniami i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność zgłaszania zawiadomień.


 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-05-07 09:50:46.
Data wprowadzenia: 2021-05-07 09:50:46
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka