Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub
innych nieruchomości z terenu gminy Sieciechów
oraz z PSZOK w Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu_odbiór odpadów 2023

informacja o posiadanych środkach_wywóz odpadów_2023

informacja z otwarcia ofert_wywóz odpadów_2023

informacja o wyborze oferty_wywóz odpadów_2023

 SWZ_wywóz odpadów_2023.zip

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-11-15 11:58:59.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Sieciechów”

informacja o posiadanych środkach_modernizacja oświetlenia

informacja z otwarcia ofert_modernizacja oświetlenia

dokumentacja_techniczna_modernizaja oświetlenia

przedmiary robót_modernizacja oświetlenia

 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_oświetlenie.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-10-11 12:23:30.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie ozamówieniu_dostawa oleju opałowego_22-23

informacja o posiadanych środkach_dostawa oleju_22-23

informacja z otwarcia ofert_dostawa oleju opałowego_ 22-23

informacja o wyborze wykonawcy_dostawa oleju_22-23

 SWZ+załaczniki_dostawa oleju_22-23.zip

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-10-05 12:31:35.
„Przebudowa drogi gminnej w m. Opactwo”

ogłoszenie o zamówieniu_droga Opactwo

informacja o posiadanych środkach_droga Opactwo

zestawienie ofert_droga Opactwo

informacja o wyborze oferty_droga Opactwo

przedmiar robót_droga Opactwo

 SWZ_droga_Opactwo.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-07-07 13:07:22.
„Przebudowa drogi gminnej nr 170715W wraz ze
skrzyżowaniem z drogą gminną nr 170716W w m.
Zajezierze”

ogłoszenie o zamówieniu_Krótka i Lotniskowa

informacja o posiadanych środkach_ul. Krótka i ul.Lotniskowa

zestawienie ofert_ul.Krótka i ul.Lotniskowa

informacja o wyborze oferty_Krótka i Lotniskowa

przedmiar robót_ul.Krótka i ul. Lotniskowa

dokumentacja_techniczna_ul.Króta i ul. Lotniskowa

 SWZ_ul.Krótka_i_ul. Lotniskowa.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-07-07 11:55:38.
Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w
Zajezierzu

ogłoszenie o zamówieniu_termomodernizacja ośrodka zdrowia

informacja o posiadanych środkach_termomodernizacja ośrodka zdrowia

informacja z otwarcia ofert_termomodernizacja ośrodka zdrowia

informacja o wyborze oferty_termomodernizacja ośrodka zdrowia

dokumentacja_ośrodek zdrowia

przedmiar robót_ośrodek zdrowia

 SWZ_termomodernizacja ośrodka zdrowia.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-06-06 13:44:24.
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z
rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów, Gm.
Sieciechów – etap IV – drugie postępowanie

ogłoszenie o zamówieniu_kanalizacja

informacja o posiadanych środkach_budowa kanalizacji_IV_2

informacja z otwarcia ofert_kanalizacja IV_2

informacja o wyborze oferty_budowa kanalizacji_IV

przedmiar robót_kanalizacja_22-2

zakres prac_mapa

dokumentacja_techniczna_kanalizacja_2

specyfikacje techniczne_STWIORB

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia_BIOZ

 SWZ_kanalizacja_etap_IV_2022-drugie postępowanie2.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:45:42.
Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo
– tłocznej kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm.
Sieciechów – drugie postępowanie

ogłoszenie o zamówieniu_przepompownia Zajezierze_drugie postępowanie

informacja o posiadanych środkach-przepompownia_2022_2

informacja z otwarcia ofert_przepompownia_2022_2

informacja o wyborze oferty_przepompownia

przedmiar robót_przepompownia_2

dokumentacja_techniczna_przepompownia_2

 SWZ_przepompownia_2022_drugie postępowanie.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:21:24.
Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo
– tłocznej kanalizacji sanitarnej
podciśnieniowej w m. Zajezierze,
Gm. Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu_przepompownia Zajezierze

zapytanie i wyjaśnienie_przepompownia

informacja o posiadanych środkach-przepompownia_2022

informacja z otwarcia ofert_przepompownia_2022

unieważnienie postępowania_przepompownia

dokumentacja_techniczna_przepompownia

przedmiar robót_przepompownia_22

 SWZ_przepompownia_2022.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:19:12.
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z
rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów, Gm.
Sieciechów – etap IV

unieważnienie postępowania_budowa kanalizacji_IV

informacja z otwarcia ofert_kanalizacja IV_2022

oświadczenie o posiadanych środkach_kanalizacja_IV

zapytanie i wyjaśnienie_budowa kanalizacji Sieciechów IV

ogłoszenie o zamówieniu_budowa kanalizacji_IV

dokumentacja techniczna_kanalizacja_1

dokumentacja_techniczna_kanalizacja_2

dokumentacja_techniczna_kanalizacja_3

STWIORB_kanalizacja_22

BIOZ_22

przedmiar robót_kanalizacja_22-1

przedmiar robót_kanalizacja_22-2

zakres prac_mapa

 SWZ_kanalizacja_etap_IV_2022.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-03-11 11:23:37.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie
uczniów i młodzieży szkolnej”
 ogłoszenie-kluby 2022.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:53:36.
Plan zamówień publicznych na 2022 rok
 2022_plan zamówień publicznych.pdf

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2022-01-25 13:35:18.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu_dostawa oleju opałowego_21/22

informacja o posiadanych środkach_dostawa oleju

informacja z otwarcia ofert_dostawa oleju opałowego21_22

informacja o wyborze wykonawcy_dostawa oleju_21_22

 dostawa oleju opałowego_21-22.zip

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2021-11-10 14:10:54.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
oraz nieruchomości, na których znajduje się
domek letniskowy lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
z terenu gminy Sieciechów oraz z PSZOK w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu_wywóz odpadów 2022r

SWZ+załączniki_wywóz i zagospodarowanie odpadów

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SWZ+załączniki_wywóz i zagospodarowanie odpadów_POPRAWIONE

informacja o posiadanych środkach_wywóz odpadów_2022

informacja z otwarcia ofert_wywóz odpadów_2022

 

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2021-11-05 11:33:36.
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z
rurociągiem tłocznym dla m. Sieciechów, Gm.
Sieciechów – etap III.

informacja o wyborze oferty_budowa kanalizacji Sieciechów etap III

informacja z otwarcia ofert_kanalizacja III

informacja o posiadanych środkach na zadanie_kanalizacja III

zapytanie i wyjaśnienie_budowa kanalizacji Sieciechów III

ogłoszenie o zamówieniu_budowa kanalizacji_III

Przedmiar robót - budowa kanalizacji etap III

zakres prac_mapa

dokumentacja_techniczna_kanalizacja

specyfikacje techniczne_STWIORB

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia_BIOZ

 SWZ_kanalizacja_III.p.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2021-03-23 11:45:30 | Data modyfikacji: 2021-03-29 12:44:31.
Przebudowa drogi gminnej nr 170708W ul.
Piłsudskiego w m. Zajezierze

dokumentacja_techniczna

Ogłoszenie o zamówieniu_ul. Piłsudskiego

informacja o posiadanych środkach na zadanie_ul.Piłsudskiego

informacja z otwarcia ofert_ul. Piłsudskiego

informacja o wyborze oferty_przebudowa ul. Piłsudskiego Zajezierze

ponowny wybór ofert_ul. Piłsudskiego Zajezierze

Przedmiar robót_Piłsudskiego

specyfikacja techniczna_piłsudskiego

stała organizacja ruchu_Piłsudskiego

 SWZ_ul. Piłsudskiego.p.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:45:05 | Data modyfikacji: 2021-03-29 13:33:33.
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok
 2021_BZP 00018115_01_P (1).pdf

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2021-03-16 11:15:08.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu_dostawa oleju opałowego_2020/21

wzór umowy

zestawienie ofert_dostawa oleju opałowego_2020_21

wyniki postępowania_olej 2020

 Dostawa oleju_2020-2021_SIWZ+załaczniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2020-10-14 12:41:48.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla OSP w Zajezierzu”

ogłoszenie o zamówieniu_dostawa samochodu dla OSP Zajezierze

zapytania i wyjaśnienia_dostawa samochodu dla OSP Zajezierze

wyniki postępowania_dostawa samochodu_OSP Zajezierze

 SIWZ_z_zalacznikami_Zakup_średniego_samochodu_ratowniczo_-_gasniczego_ZajezierzeII.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2020-07-02 11:47:58.
“Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe
– etap III”

Ogłoszenie o zamówieniu_przebudowa drogi_Mozolice Małe_III

Przedmiar robót_Przebudowa drogi_Mozolice Małe-etap III

zestawienie ofert_przebudowa drogi Mozolice Małe III

wyniki postępowania_przedudowa drogi_Mozolice Małe_III

 SIWZ_przebudowa drogi_Mozolice Małe-etap III.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2020-06-30 13:01:40.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z sfery działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.:
„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słowiki
Folwark”

zarządzenie_wyniki_świetlica

 ogłoszenie_konkurs ofert_Budowa_Swietlicy.pdf

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2020-06-19 11:58:25.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew
na pniu w miejscowości Zajezierze
 Ogłoszenie_drzewa.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2020-03-13 10:51:02.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

zarządzenie_wyniki_kluby

 ogłoszenie_konkurs_upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2020-02-17 14:13:59.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu_dostawa oleju opałowego_2019

zestawienie ofert_dostawa oleju opałowego_2019-20

 dostawa oleju opałowego_SIWZ i załączniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2019-10-18 14:37:11.
Usługi polegające na odbieraniu i
zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy
Sieciechów oraz z punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK)

ogłoszenie o zamówieniu_wywóz odpadów_2020-21

zestawienie ofert_odbiór i zagospodarowanie odpadów_2020-21

 SPECYFIKACJA+załączniki_ odpady_2020.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2019-09-05 13:36:38 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:39:36.
“Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe
– etap II”

ogłoszenie o zamówieniu_przebudowa drogi_Mozolice Małe-etap II

UWAGA_ZMIANA terminu składania ofert i przedmiaru robót

zestawienie ofert_przebudowa drogi Mozolice Małe II

Przedmiar robót_Przebudowa drogi_Mozolice Małe-etap II

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_Mozolice Małe

 SIWZ_przebudowa drogi_Mozolice Małe-etap II.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:44:05.
“Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze –
ul. Wiśniowa”

ogłoszenie o zamówieniu_przebudowa drogi - ul. Wiślana

zestawienie ofert_przebudowa drogi-ul. Wiślana

przedmiar robót_przebudowa drogi-ul. Wiśniowa

opis techniczny_przebudowa drogi - ul. Wiśniowa

 SIWZ_przebudowa drogi_Zajezierze_Wiśniowa.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2019-02-27 12:32:43.
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu_wywóz odpadów_2019

zestawienie ofert_odbiór i zagospodarowanie odpadów_2019

wyniki postępowania_odbiór odpadów_2019

 SPECYFIKACJA+załączniki_ odpady_2019.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:21:13.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu_dostawa oleju opałowego

zestawienie ofert_dostawa oleju

wyniki postępowania-dostawa oleju opałowego

 dostawa oleju_2018_SIWZ+załączniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-10-10 13:24:38.
„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Sieciechowie ”.- trzecie postępowanie

SIWZ+załączniki_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

przedmiar robót_zagospodarowanie terenu

ogłoszenie o zamówieniu_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

unieważnienie postępowania_zagospodarowanie terenu przy jeziorze_3

przedmiar robót_budowa oświetlenia

projekt_oświetlenie jezioro

projekt techniczny_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

 

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:01:13.
“Przebudowa drogi gminnej Głusiec –
Występ” - drugie postępowanie

przedmiar robót_przebudowa drogi Głusiec - Występ

ogłoszenie o zamówieniu_przebudowa drogi Występ - Głusiec

 SIWZ_przebudowa drogi_Występ-Głusiec_II.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-07-30 10:21:07.
Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark,
gm. Sieciechów - drugie postępowanie

ogłoszenie o zamówieniu_remont świetlicy_Słowiki Folwark

zestawienie ofert_Remont świetlicy w m. Słowiki Folwark

unieważnienie postępowania_remont świetlicy Słowiki

przedmiar robót_remont świetlicy_Słowiki Folwark

 SIWZ_remont świetlicy_Słowiki Folwark.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-07-20 13:56:57.
„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Sieciechowie ” - drugie postępowanie

projekt techniczny_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

ogłoszenie o zamówieniu_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

unieważnienie postępowania_zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie

przedmiar robót_budowa oświetlenia

przedmiar robót_zagospodarowanie terenu

projekt_oświetlenie jezioro

 SIWZ+załaczniki_zagospodarowanie terenu przy jeziorze..rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:40:21.
“Przebudowa drogi gminnej Głusiec –
Występ”

przedmiar robót_przebudowa drogi Występ - Głusiec

ogłoszenie o zamówieniu_przebudowa drogi Występ - Głusiec

unieważnienie postępowania_droga Występ - Głusiec

 SIWZ_przebudowa drogi_Występ-Głusiec.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:29:09.
Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark,
gm. Sieciechów

przedmiar robót_świetlica Słowiki Folwark

ogłoszenie o zamówieniu_remont świetlicy_Słowiki Folwark

 SIWZ_remont świetlicy_Słowiki.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-07-03 10:25:47.
„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w
Sieciechowie ”

przedmiar robót_zagospodarowanie terenu

ogłoszenie o zamówieniu_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

uniewaznienie postępowania_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

przedmiar robót_budowa oświetlenia

projekt techniczny_oświetlenie

projekt techniczny_zagospodarowanie terenu przy jeziorze

 SIWZ+załaczniki_zagospodarowanie terenu przy jeziorze.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-06-29 12:37:21.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla OSP w Sieciechowie” - drugie
postępowanie

ogłoszenie o zamówieniu_zakup samochodu dla OSP Sieciechów

zapytania i wyjasnienia_zakup samochodu dla OSP

zestawienie ofert_zakup samochodu dla OSP Sieciechów

 SIWZ_z_zalacznikami_Zakup_średniego_samochodu_ratowniczo_-_gasniczego II.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:58:15.
“Przebudowa drogi gminnej Głusiec –
Występ” oraz “Przebudowa drogi gminnej w m.
Mozolice Małe”

ogłoszenie o zamówieniu_przebudowa dróg_Mozolice_Głusiec-Występ

zestawienie ofert_przebudowa dróg_Mozolice M. i Głusiec - Występ

wyniki postępowania_drogi_Mozolice_Występ_Głusiec

przedmiar robót_Mozlolice Małe

przedmiar robót_Głusiec - Występ

 SIWZ_przebudowa dróg_Mozolice - Głusiec_Występ.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-05-09 13:02:29.
„Zakup średniego samochodu ratowniczo -
gaśniczego dla OSP w Sieciechowie”

ogłoszenie o zamówieniu_zakup samochodu dla OSP Sieciechów

zapytania i wyjasnienia_zakup samochodu dla OSP

unieważnienie postępowania_zakup samochodu dla OSP

 SIWZ_z_zalacznikami_Zakup_średniego_samochodu_ratowniczo_-_gasniczego.docx

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-04-27 10:10:08.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ Z
RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M.
SIECIECHÓW, GM. SIECIECHÓW – ETAP I ZADANIE 2

projekt_pompownia

STWiOR_kanalizacja_Sieciechów_2018

uzgodnienia_kanalizacja Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu_budowa kanalizacji 2018

zestawienie ofert_budowa kanalizacji Sieciechów_2018

BIOZ_kanalizacja_Sieciechów

Projekt_sieć przewodów

projekt_architektura_konstrukcja

projekt_elektr.

przedmiary robót_budowa kanalizacji _Sieciechów

 KANALIZACJA_Sieciechów__SIWZ_2018.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:35:35.
II pisemny przetarg na sprzedaż autobusu
szkolnego marki AUTOSAN

zdjęcia_autobus

 II przetarg_sprzedaż autobusu.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-10-26 13:35:47.
"Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie"

ogłoszenie o zamówieniu-dostawa oleju opałowego_2017

Poprawiony formularz ofertowy

zestwienie ofert_dostawa oleju opałowego

wyniki postępowania_dostawa oleju

 dostawa oleju opałowego_2017_SIWZ.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-09-28 14:59:08.
Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm.
Sieciechów - trzecie postępowanie

przedmiar robót_świetlica Kępice

ogłoszenie o zamówieniu - remont świetlicy Kępice

zestawienie ofert_remont_ świetlicy_Kępice

wybór oferty_Świetlica Kępice

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_świetlica Kepice

opis przedmiotu zamówienia_świetlica Kępice

 SIWZ_remont świetlicy_Kępice_III.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-08-02 14:21:07.
Pisemny przetarg na sprzedaż autobusu marki
AUTOSAN (autobus szkolny)

zdjęcia_autobus

 przetarg_sprzedaż autobusu.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:30:09 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:33:01.
Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm.
Sieciechów - drugie postępowanie

ogłoszenie o zamówieniu_remont świetlicy Kępice

unieważnienie postępowania_remont świetlicy_Kępice

opis przedmiotu zamówienia_świetlica Kępice

przedmiar robót_świetlica Kępice

 SIWZ_remont świetlicy_Kępice_II.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:52:30.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ Z
RUROCIĄGIEM PRZESYŁOWYM TŁOCZNYM DLA M.
SIECIECHÓW, GM. SIECIECHÓW – ETAP I

ogłoszenie o zamówieniu_budowa kanalizacji_Sieciechów

wybór wykonawcy_kanalizacja Sieciechów

przedmiary robót_budowa kanalizacji _Sieciechów

STWiOR_kanalizacja_Sieciechów

BIOZ_kanalizacja_Sieciechów

Projekt_sieć przewodów

projekt_architektura

projekt_pompownia

projekt_elektr.

zestawienie złożonych ofert_budowa kanalizacji_Sieciechów

 KANALIZACJA_Sieciechów__SIWZ_2017.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-06-06 12:37:52.
Wykonanie nawierzchni dróg gminnych, ul. Rynek i
ul. Paryż w m. Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu_wykonanie nawierzchni_ul. Rynek i ul. Paryż

Przedmiar robót_ul. Rynek

projekt budowlano - wykonawczy_ul. Rynek i ul. Paryż

Specyfikacja techniczna_ul. Rynek i ul. Paryż

wyniki postępowania_ul.Paryż i ul.Rynek

przedmiar robót_ul. Paryż

zestawienie ofert_ul. Rynek i ul. Paryż

 SIWZ_wykonanie nawierzchni ul. Rynek i ul. Paryż.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:10:55.
Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm.
Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu_remont świetlicy w m. Kepice

unieważnienie postępowania_świetlica Kępice

przedmiar robót_remont świetlicy w m. Kepice

 SIWZ_remont świetlicy_Kępice.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:36:17.
„Usługi polegające na odbieraniu i
zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Sieciechów oraz z punktu selektywnej zbiórki
odpadów”

ogłoszenie o zamówieniu-wywóz odpadów 2017

zapytanie_wywóz odpadów

zapytania i wyjaśnienia- wywóz odpadów

zestawienie złożonych ofert - wywóz i zagospodarowanie odpadów_Sieciechów

wybór oferty - wywóz i zagospodarowanie odpadów

 SIWZ_wywóz odpadów_05.2017.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-05-15 15:30:39.
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na
działce 328/9 w m. Zajezierze

ogłoszenie o zamówieniu_parking Zajezierze

wyniki postępowania - budowa parkingu w Zajezierzu

przedmiar robót_parking Zajezierze

projekt_parking Zajezierze

zestawienie ofert - budowa parkingu

 PARKING_Zajezierze_SIWZ.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-04-12 10:56:09.
ZAPYTANIE OFERTOWE „Remont drogi gminnej w
miejscowości Słowiki Nowe, o szerokości 4m”
oraz „Utwardzenie ulicy Zielonej w m.
Zajezierze”
 zapytanie ofertowe-droga.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2017-03-09 13:55:14.
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

1. Ogłoszenie [.DOC]
2. Wzór oferty [.DOCX]
3. Rozstrzygnięcie konkursu [.PDF]

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2017-02-08 09:09:23 | Data modyfikacji: 2017-03-03 15:29:56.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu-dostawa oleju 16/17

zestawienie złożonych ofert - dostawa oleju opałowego

 OLEJ OPAŁOWY-siwz.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2016-10-14 14:12:00.
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Sieciechów: Nieruchomość niezabudowana
gruntowa położona w obrębie Sieciechów
oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki
882/2 o pow. 0,71 ha.
 Ogłoszenie o przetargu_Sieciechow.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:22:56.
PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Sieciechów: Nieruchomość zabudowana
położona w obrębie Wola Klasztorna oznaczona w
ewidencji gruntów numerem działki 88/1 o pow.
0,6718 ha
 Ogłoszenie o przetargu_Wola Klasztorna.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:16:58.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2016/2017

Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci 2016/17

Wyniki postępowania - dowóz dzieci 2016-2017

 Dowóz dzieci_2016-17_SIWZ+załaczniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2016-06-22 14:19:11.
„Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Wólka
Wojcieszkowska”

ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi w m. Wólka Wojcieszkowska

Wybór oferty - Przebudowa odcinka drogi w m. Wólka Wojcieszkowska

przedmiar robót_Przebudowa drogi w m. Wólka Wojcieszkowska

 SIWZ Przebudowa drogi -Wólka Wojcieszkowska 2016.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2016-06-02 10:24:32.
Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej
w Zajezierzu - II przetarg
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-16 23:52:47 | Data modyfikacji: 2016-05-16 23:59:37.
Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej
w Zajezierzu
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-03-04 15:31:06 | Data modyfikacji: 2016-04-14 07:43:01.
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu - wywóz i zagospodarowanie odpadów 2016

wyniki - odbiór i zagospodarowanie odpadów 2016

 wywóz i zagospodarowanie odpadów 2016r.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2015-12-08 14:10:31.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju 2015/16

zmiana SIWZ i terminu składania ofert - olej opałowy

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO-SIWZ 2015-16.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2015-10-01 11:21:44.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2015/2016

ogloszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 15/16

zmiany w SIWZ - dowóz dzieci

 dowóz dzieci - 2015-2016.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2015-07-08 15:15:39.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Wólka Wojcieszkowska

ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi Wólka Woj.

wybór oferty - przebudowa drogi Wólka Wojcieszkowska

przedmiar ropbót - droga Wólka Wojc.

 Wólka Wojc. przetarg.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2015-06-11 08:54:32.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY
SIECIECHÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ogłoszenie o zamówieniu; zakup energii

wybór wykonawcy - zakup energii

załączniki do SIWZ.

zapytania i odpowiedzi-zakup energii

 SIWZ pdf.pdf

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2015-04-16 10:31:25.
Zakup energii elektrycznej

ogłoszenie o zamówieniu - zakup energii

unieważnienie - postępowania - zakup energii elektrycznej

 zakup energii - 2015r-SIWZ.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2015-02-04 14:24:00.
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu - wywóz odpadów 2015

wybór oferty - wywóz odpadów 2015

 śmieci 2015.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2014-12-16 13:55:16.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu 14-15

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO-SIWZ 2014-drugie postępowanie.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2014-11-05 11:30:20.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju 2014/15

unieważnienie przetargu - dostawa oleju 2014

 Dostawa oleju opałowego - 2014/15

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2014-10-09 13:31:10.
Ogłoszzenie o przetargu

Na podstawie art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) WÓJT GMINY SIECIECHÓW ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż działek rolnych stanowiących własność Gminy Sieciechów.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-01 22:32:51.
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowościach Zbyczyn – Głusiec
– etap V.”

ogłoszenie o zamówieniu-Zbyczyn - Głusiec etap V

Projekt budowlano - wykonawczy, Zbyczyn Głusiec

 Zyczyn-Głusiec etap V- SIWZ i załączniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2014-07-25 13:45:44.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2014/2015

wykini postępowania - dowóż dzieci 2014-15

 SIWZ+załączniki

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2014-07-03 13:47:57.
Przebudowa dwóch odcinków dróg w miejscowości
Zajezierze – ul. Ogrodowa i ul. Parkowa
 Parkowa_ogrodowa - SIWZ i załączniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2014-05-20 07:52:13.
Protokół

z przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego dotyczacy sprzedaży nieruchomość rolnej położonej w obrębie Zajezierze.

 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:34:37 | Data modyfikacji: 2014-04-24 13:35:23.
Protokół

z przeprowadzonego I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:31:30 | Data modyfikacji: 2014-04-24 13:35:36.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 r, z póź.zm.)

WÓJT GMINY SIECIECHÓW OGŁASZA
I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów:

  1. Nieruchomość rolna położona w obrębie Zajezierze – ark.10 oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek wymienionymi w rubryce 2 wykazu.

Ogłoszenie o przetargu marzec 2014 Fort-I.II.III..pdf

Ogłoszenie o przetargu marzec 2014 Fort IV,V

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:31:19 | Data modyfikacji: 2014-02-25 14:38:35.
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu-wywóz odpadów 2014

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wywóz odpadów 2014

formularz ofertowy - poprawiony

wyniki postępowania - wywóz odpadów 2014r

 wywóz odpadów 2014 R - SIWZ i załączniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-11-22 11:28:34 | Data modyfikacji: 2013-11-27 12:31:34.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju

wybór oferty-zakup oleju opałowego 2013

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO-SIWZ 2013.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-09-26 12:45:11.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowościach Zbyczyn - Głusiec - etap
IV-drugie postępowanie

Projekt budowlano-wykonawczy, Zbyczyn - Głusiec.pdf

ogłoszenie o zamówieniu

Wybór oferty - Przebudowa drogi Zbyczyn - Głusiec etap IV

 Zbyczyn - głusiec etap IV- drugi przetarg.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-08-08 13:22:25.
„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Zajezierzu - etapI”

ogłoszenie o zamówieniu - termomodernizacja - etap I

wybór oferty - Termomodernizacja Świetlicy - etap I

 Termomodernizacja świetlicy - etap I -SIWZ+załaczniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-07-25 12:02:23.
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowościach Zbyczyn – Głusiec
– etap IV.”


Projekt techniczny

przedmiar robót - droga Zbyczyn - Głusiec, etap IV

ogłoszenie o zamówieniu

unieważnienie postępowania - droga Zbyczyn - Głusiec

 Zbyczyn - Głusiec - etap IV- SIWZ.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-07-24 13:37:27.
Projekt techniczny kanalizacji w miejscowościach
Mozolice Małe, Mozolice Duże, Słowiki Nowe,
Słowiki Stare, Słowiki Folwark, Łoje,
Sieciechów – etap I: „ Wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania: „Kanalizacja sanitarna
podciśnieniowa z rurociągiem przesyłowym
tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów”


ogłoezenie o zamówieniu - projekt kanalizacji Sieciechów

wyniki postępowania - projektowanie kanalizacji

koncepcja budowy kanalizacji - Sieciechów

 Projektowanie kanalizacji Sieciechów.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-07-11 13:47:17.
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
Zajezierzu

ogłoszenie o zamówieniu - termomodernizacja

unieważnienie postęowania- termomodernizacja

 Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-07-05 14:35:38.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2013/2014

ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2013/2014

wyniki postępowania - dowóz dzieci 2013-14

 Dowóż dzieci - 2013-14.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-07-04 13:36:44.
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Sieciechów

ogłoszenie o zamówieniu - wywóz i zagospodarowanie odpadów

zapytania i wyjasnienia-odbiór odpadów

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wywóz odpadów

wyniki postępowania - odbiór i zagospodarowanie odpadów

 wywóz i zagospodarowanie odpadów.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-05-07 12:12:49.
Inspektor nadzoru
 ogłoszenie - inspektor nadzoru.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2013-02-20 09:38:33.
Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu
Gminy Sieciechów w I półroczu 2013r

SIWZ i załaczniki - wywóz odpadów w I półroczu 2013r

 ogloszenie o zamówieniu- wywóz odpadów I półrocze 2013r.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-12-12 11:27:10.
Zakup energii elektrycznej

zakup energii elektrycznej - załączniki

zakup energii elektrycznej - ogłoszenie o zamówieniu

 Ogłoszenie o zamówieniu - platforma licytacji.pdf

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-12-03 10:44:16.
Sprzedaz samochodu osobowo - dostawczege oraz
przyczepy ciagnikowej.
 ogłoszenie o sprzedarzy samochodu i przyczepy ciągnikowej.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:22:50.
Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie

ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO-SIWZ 2012.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-10-01 13:17:56.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2012/2013

ogłoszenie o zamówieniu - dowóz dzieci 2012/2013

 SIWZ+załączniki - Dowóz dzieci 20122013.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-09-05 13:06:30.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i
gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbyczyn –
Głusiec – etap III.

ogłoszenie o przetargu - przebudowa drogi Zbyczyn - Głusiec etap III

wybór ofery - droga Zbyczyn - Głusiec

przedmiar robót - droga Zbyczyn - Głusiec, etap III

projekt budowlany - przebudowa drogi Zbyczyn - Głusiec

 Specyfikacja - droga Zbyczyn - Głusiec etap III.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-07-24 11:12:20.
Doposażenie ciągnika Zetor Proxima 85 w
urządzenia do przeładunku odpadów komunalnych
gromadzonych na terenie gminy Sieciechów oraz
urządzania terenów zielonych (ładowacz
czołowy).

ogłoszenie o zamówieniu - ładowacz czolowy

 SIWZ+załaczniki-ładowacz czołowy.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-05-30 08:15:35.
Dostawa samochodu dostawczego do zbiórki odpadów
komunalnych na terenie gminy Sieciechów

ogloszenie o przetargu - dostawa samochodu

zapytania i wyjaśnienia - dostawa samochodu

zapytanie i wyjasnienie II - dostawa samochodu

zapytanie i wyjaśnienie III - dostawa samochodu

 samochód-przetarg.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-05-29 13:33:13.
Dostawa urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia
kanalizacji sanitarnej.

ogłoszenie o zamówieniu - urządzenie ciśnieniowe

zapytania i wyjasnienia - urzadzenie ciśnieniowe

wyniki postępowania - dostawa urządzenia

SIWZ i załączniki - urzadzenie ciśnieniowe

formularz ofertowy - urządzenie ciśnieniowe

 

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2012-03-01 10:50:41.
Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu
Gminy Sieciechów w 2012 r

siwz - wywóz odpadów

wyniki postępowania - wywóz odpadów

wywóz odpadów-ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2011-12-20 10:40:17.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ogłoszenie o zamówieniu - zakup energii

 Dokumentacja-dostawa energi elektrycznej.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2011-11-25 08:59:40 | Data modyfikacji: 2011-11-25 09:00:59.
Wójt Gminy Sieciechów ogłasza I publiczny
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
następujących nieruchomości stanowiących
własność Gminy Sieciechów:
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2011-10-06 19:28:52.
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w m. Słowiki Nowe, Gm. Sieciechów

dokumentacja techniczna - wodociąg

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

 SIWZi załączniki-wodociąg słowiki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2011-09-07 11:39:29.
Dostawa bloczków betonowych oraz tłucznia
betonowego (kruszony beton) do poszczególnych
sołectw na terenie Gminy Sieciechów
 SIWZ I Załączniki - dostawa bloczków i kruszywa.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2011-07-21 13:18:51.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2011/2012
 dowóz dzieci 2011-2012.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2011-07-20 14:01:10.
Wywóz odpadów komunalnych stałych z terenu
Gminy Sieciechów w 2011 r

załacznik nr 1 - wywóz odpadów

ogłoszenie o zamówieniu - wywóz odpadów 2011

załacznik nr 2 - wywóz odpadów

załącznik nr 2a - wywóz odpadów

 siwz.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-12-10 09:31:37.
"Zakup oleju opałowego lekkiego do placówek
oświatowych na terenie gminy Sieciechów oraz
Urzędu Gminy i Stacji Wodociągowej w
Sieciechowie"

ogłoszenie - dostawa oleju

Informacja dla wykonawców - wyjaśnienia

Specyfikacja - zakup oleju poprawiona

wyniki przetargu - zakup oleju

 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO-SIWZ 2010.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-10-08 12:45:49.
„Remont trzech odcinków dróg na terenie Gminy
Sieciechów”

ogłoszenie o zamówieniu - remont 3 dróg

przedmiary robót- remont 3 dróg

 Specyfikacja - remont i przebudowa dróg II.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:23:47.
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ogłoszenie - zakup energii elektrycznej

załączniki do SIWZ - zakup energi elektrycznej

zapytanie do przetargu

wyjaśnienie - zakup energii

 siwz_Sieciechów.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-08-12 13:48:45.
„Remont i przebudowa trzech odcinków dróg na
terenie Gminy Sieciechów”

ogłoszenie o przetargu-remont i przebudowa trzech odcinków dróg

przedmiar robót - I odcinek

przedmiar robót - II odcinek

przedmiar robót - III odcinek

 Specyfikacja - remont i przebudowa dróg.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-08-03 13:52:19.
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie
Gminy Sieciechów roku szkolnym 2010/2011

ogłoszenie o przetargu - dowóz dzieci 2010-2011

 dowóz dzieci 2010.2011- SIWZ oraz załączniki.rar

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-07-27 15:06:04.
Adaptacja piętra istniejącego budynku Ośrodka
Zdrowia na Publiczne Przedszkole w Sieciechowie

przedmiary i kosztorysy ofertowe

dokumentacja techniczna - cz.1

ogłoszenie o przetargu - przedszkole

dokumentacja techniczna - cz.2

dokumentacja techniczna - cz.3

dokumentacja techniczna - cz.5

dokumentacja techniczna - cz.6

dokumentacja techniczna - cz.4

dokumentacja techniczna - cz.7

dokumentacja techniczna - cz.8

dokumentacja techniczna - cz.9

dokumentacja techniczna - cz.10

wyniki przetargu- adaptacja piętra na przedszkole publiczne

 SPECYFIKACJA + załączniki - przedszkole.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-07-26 13:14:45.
Dostawa ciągnika rolniczego z przyczepą w celu
stworzenia systemu zbiórki oraz wywozu
segregowanych odpadów komunalnych

wzór umowy

ogłoszenie o przetargu

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

druk oferty

zapytanie i wyjaśnienia

wyniki postępowania

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa ciągnika

 SIWZ - dostawa ciągnika.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-07-14 11:19:04.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i
gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbyczyn –
Głusiec – etap II.

ogłoszenie o przetargu

przedmiar robót

projekt budowlany

wyniki postępowania

 Specyfikacja - droga Zbyczyn - Głusiec etap II.doc

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-07-02 13:54:27.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH WYSTĘP

ogłoszenie - budowa kanalizacji

przedmiar robót

opis techniczny - budowa kanalizacji

rysunki II- budowa kanalizacji

rysunki III-budowa kanalizacji

rysunki - budowa kanalizacji

rysunki IV-budowa kanalizacji

wyniki przetargu

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 SIWZ+załaczniki - budowa kanalizacji.exe

Opublikowane przez: Zbyszek Hołda | Data wprowadzenia: 2010-05-06 08:57:42.
Data wprowadzenia: 2010-05-06 08:57:42
Opublikowane przez: Zbyszek Hołda