OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Karolina Fuks | Data wprowadzenia: 2021-12-31 11:15:00.
OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie

o planowanym na dzień 29 listopada 2021 r. wyłożeniu projektów zarządzeń dot. Natura 2000

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-29 10:11:04.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegająca na rozbiórce i budowie nowego mostu nad kanałem Gniewoszowsko - Kozienickim w m. Wola Klasztorna

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-29 09:07:47.
OBWIESZCZENIE Marszłaka Województwa
Mazowieckiego

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały

formularz do obwieszczenia

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-11-24 11:21:02 | Data modyfikacji: 2021-11-24 11:24:58.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Karolina Fuks | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:19:27.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-10-06 08:29:21.
Zawiadomienie o czynnościach opisu stanu
nieruchomości
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-09-28 12:42:50.
INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2021-08-27 11:25:19.
OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Sieciechów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025”

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-10-28 21:37:32 | Data modyfikacji: 2020-10-28 21:38:25.
OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Sieciechów podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentów pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030"

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-10-02 08:40:54 | Data modyfikacji: 2020-10-28 21:39:13.
OBIESZCZENIE

Dyrektora Ragionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:39:04 | Data modyfikacji: 2020-09-02 07:56:24.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

w sprawie budowy gazociągu w/c NOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn- Wronów - etap III Wronów - Odolanów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Wojewoda Mazowiecki | Data wprowadzenia: 2020-08-26 14:15:45.
OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:11:25.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:35:52 | Data modyfikacji: 2018-08-06 13:42:07.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego 2018

Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt l, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej".

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-02-11 17:38:16 | Data modyfikacji: 2018-02-11 17:47:51.
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
2016

Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej".

I. Rodzaj zadania
- rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna"
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych
- zatrudnienie kadry trenerskiej
- zakup sprzętu sportowego
- zarządzanie gminnymi obiektami i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Sieciechów przeznaczy kwotę w wysokości 20 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Sieciechów lub na rzecz jej mieszkańców.
2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego.
6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania dotyczy okresu od 01.01.2016r do 31.12.2016r
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

V. Termin i warunki składania ofert.
Wyznacza się termin składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 23 marzec 2016r do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej". Otwarcie ofert nastąpi 23 marca 2016 r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej.
Nie będą przyjmowane wnioski drogą elektroniczną.
Dodatkowo do oferty należy załączyć:
1. Aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 m-ce od daty wystawienia).
2. Oświadczenie osób wskazanych we wniosku do reprezentacji oraz do składania wyjaśnień.
3. Statut organizacji.
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.
Wybór oferty na zadanie nastąpi terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Sieciechów. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-03-02 18:32:40 | Data modyfikacji: 2016-03-02 18:36:31.
Ogłoszenie

Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”


I. Rodzaj zadania

 • rozwój sportu, prowadzenie szkoleń i trenowanie dzieci i młodzieży w dziedzinie „piłka nożna”
 • organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów, rozgrywek sportowych
 • zatrudnienie kadry trenerskiej
 • zakup sprzętu sportowego
 • zarządzanie gminnymi obiektami i urządzeniami sportowymi służącymi realizacji zadania publicznego w tym bieżące utrzymanie istniejącej bazy sportowej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Sieciechów przeznaczy kwotę w wysokości 20 000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie Gminy Sieciechów lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego.
 6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Realizacja zadania dotyczy okresu od 01.01.2015r do 31.12.2015r
Warunki realizacji zadania zostaną określone w odpowiedniej umowie.

V. Termin i warunki składania ofert.
Wyznacza się termin składania ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 17 kwietnia 2015r do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Oferty należy dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”. Otwarcie ofert nastąpi 17 kwietnia 2015r o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej.
Nie będą przyjmowane wnioski drogą elektroniczną.
Dodatkowo do oferty należy załączyć:

 1. Aktualny wyciąg z rejestru (ważny 3 m-ce od daty wystawienia).
 2. Oświadczenie osób wskazanych we wniosku do reprezentacji oraz do składania wyjaśnień.
 3. Statut organizacji.
 4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok.


VI. Termin, kryteria i tryb wyboru ofert.
Wybór oferty na zadanie nastąpi terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Sieciechów. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 2. Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
 3. Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r Nr 6, poz. 25).
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2015-03-27 07:56:38 | Data modyfikacji: 2016-03-02 18:34:38.
Wójt Gminy Sieciechów

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Sieciechowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-15 13:51:10 | Data modyfikacji: 2014-04-15 13:55:19.
Konkurs ofert

Wójt Gminy Sieciechów Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-24 17:33:05 | Data modyfikacji: 2014-03-24 17:34:44.
 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2014-02-07 20:17:09.
 Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Sieciechów z 10 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011r. w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2011-03-16 14:36:35 | Data modyfikacji: 2011-03-16 14:37:07.
 Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2011-01-05 12:52:06 | Data modyfikacji: 2012-01-18 09:57:54.
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS
termin II
 ogłoszenie II

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2011-02-02 10:40:33.
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu
 konkurs Zajezierze.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Zastępca Wójta Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2011-03-28 12:16:34.
Nabór na stanowisko Głównego Księgowego GOPS
 ogloszenie o naborze

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kierownik GOPS | Data wprowadzenia: 2012-01-18 11:31:03.
OGŁOSZENIE
 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:18:53 | Data modyfikacji: 2012-07-12 21:29:44.
UCHWAŁA Nr XIV/67/12 w sprawie: MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA
SIECIECHÓW W GMINIE SIECIECHÓW
 uchwala_sieciechow_20.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:22:30.
Załącznik graficzny do uchwały Nr XIV/67/12
 MPZP_SIECIECHOW_3000.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:32:03 | Data modyfikacji: 2012-07-12 21:35:50.
Data wprowadzenia: 2012-07-12 21:32:03
Data modyfikacji: 2012-07-12 21:35:50
Opublikowane przez: Anna Baryłka