Zarządzenie nr 1/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:54:40.
Zarządzenie nr 2/2020

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na rok 2020

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:01:44 | Data modyfikacji: 2020-05-06 10:59:21.
Zarządzenie nr 3/2020

w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieciechowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:04:28.
Zarządzenie nr 4/2020

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek w 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:08:46 | Data modyfikacji: 2020-03-20 11:38:46.
Zarządzenie nr 5/2020

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia maksymalnych kwot udzielonych z ZFŚS W 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-16 16:12:14.
Zarządzenie nr 6/2020

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych przez Gminę Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:03:28 | Data modyfikacji: 2020-03-17 10:09:05.
Zarządzenie nr 7/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:10:23.
Zarządzenie nr 8/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:18:28.
Zarządzenie nr 9/2020

w sprawie dokonania zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:26:06.
Zarządzenie nr 10/2020

w sprawie dokonania zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieciechowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-17 10:28:48 | Data modyfikacji: 2020-03-17 10:30:35.
Zarządzenie nr 11/2020

w sprawie sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Sieciechów i jednostkach organizacyjnych Gminy Sieciechów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Co V-2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-17 09:11:16.
Zarządzenie nr 12/2020

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:27:31.
Zarządzenie nr 13/2020

w sprawie przedło żenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-04-03 13:39:52 | Data modyfikacji: 2020-05-15 08:21:35.
Zarządzenie nr 14/2020

w sprawie zatwierdzenia sprwozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-06 10:26:09 | Data modyfikacji: 2020-05-15 08:17:33.
Zarządzenie nr 15/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-06 10:35:46.
Zarządzenie nr 16/2020

w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:06:23.
Zarządzenie nr 17/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:12:41.
Zarządzenie nr 18/2020

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległym Gminie Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-15 08:15:02.
Zarządzenie nr 19/2020

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:20:16 | Data modyfikacji: 2020-05-15 08:16:50.
Zarządzenie nr 20/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-05-20 09:53:40.
Zarządzenie nr 21/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 13:09:28 | Data modyfikacji: 2020-07-27 13:10:39.
Zarządzenie nr 22/2020

w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Sieciechó za 21019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 13:56:14.
Zarządzenie nr 23/2020

w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 13:59:33.
Zarządzenie nr 24/2020

w sprawie upoważnienia stażysty odbywającego staż w Urzedzie Gminy w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawachświadczeń wychowawczych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:07:35.
Zarządzenie nr 25/2020

w sprawie upoważnienia stażysty odbywającego staż w Urzedzie Gminy w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń wychowawczych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:17:11.
Zarządzenie nr 26/2020

w sprawie upoważnienia stażysty odbywającego staż w Urzedzie Gminy w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:21:31.
Zarządzenie nr 27/2020

w sprawie upoważnienia stażysty odbywającego staż w Urzedzie Gminy w Sieciechowie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:23:40.
Zarządzenie nr 27/2020/1

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:25:53.
Zarządzenie nr 28/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatkó budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 14:44:56.
Zarządzenie nr 29/2020

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 15:05:07 | Data modyfikacji: 2020-07-27 15:06:59.
Zarządzenie nr 30/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-07-27 15:07:54.
Zarządzenie nr 31/2020

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-01 14:20:42 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:21:32.
Zarządzenie nr 32/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-01 14:24:23 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:46:02.
Zarządzenie nr 33/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-01 14:52:52 | Data modyfikacji: 2020-12-01 14:56:25.
Zarządzenie nr 34/2020

w  sprawie powierzenia Panu Piotrowi Grzeszczykowi pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach Satrych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-02 13:15:40 | Data modyfikacji: 2020-12-02 13:16:32.
Zarządzenie nr 35/2020

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Satrych Słowikach im. Kazimierza Ośki wyłącznie w formie elektronicznej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-02 13:19:13 | Data modyfikacji: 2020-12-02 13:19:58.
Zarządzenie nr 36/2020

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezierzu wyłącznie w formie elektronicznej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-02 13:22:11.
Zarządzenie nr 37/2020

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie wyłącznie w formie elektronicznej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-02 13:24:00 | Data modyfikacji: 2020-12-02 13:25:18.
Zarządzenie nr 38/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-02 13:28:30 | Data modyfikacji: 2020-12-02 14:20:03.
Zarządzenie nr 39/2020

w sprawie powołania komisji ds przyznania lokalu socjalnego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-07 12:15:33 | Data modyfikacji: 2020-12-07 12:16:46.
Zarządzenie nr 40/2020

w sprawie powołania Komisji ds. przyznania lokalu socjalnego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-07 14:00:53.
Zarządzenie nr 42/2020

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-09 11:41:22 | Data modyfikacji: 2020-12-09 11:46:18.
Zarządzenie nr 43/2020

w sprawie zmian w planie dochopdów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-09 11:48:14 | Data modyfikacji: 2020-12-09 11:49:16.
Zarządzenie nr 44/2020

w sprawie wyborów uzupełniających organów samorządu wiejskiego w sołectwie Kępice

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:29:51.
Zarządzenie nr 45/2020

w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:32:56.
Zarządzenie nr 46/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:35:07.
Zarządzenie nr 47/2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:39:45.
Zarządzenie nr 48/2020

w sprawie procedury dokonywania zmian budżetu, w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej i innych planach finansowych Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:42:25.
Zarządzenie nr 49/2020

w sprawie wdrożenia procedur i ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-Co-V-2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:47:41.
Zarządzenie nr 50/2020

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań komisji i jej pracy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:52:13.
Data wprowadzenia: 2020-12-16 14:52:13
Autor: Arkadiusz Guba
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka