Kadencja VIII

Uchwała nr I/1/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:12:05.
Uchwała nr II/2/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:13:39.
Uchwała nr II/3/18

w sprawie utworzenia komisji stałych rady gminy i ustalenia liczby ich członków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:14:54.
Uchwała nr II/4/18

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia ich Przewodniczących

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:16:11.
Uchwała nr III/5/18

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:18:22.
Uchwała nr III/6/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:19:48.
Uchwała nr III/7/18

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:22:38 | Data modyfikacji: 2018-12-29 13:40:33.
Uchwała nr III/8/18

w sprawie zmian w Budżecie na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:24:38.
Uchwała nr III/9/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:26:48.
Uchwała nr IV/10/18

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:13:14 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:00:09.
Uchwała nr IV/11/18

Uchwała Budżetowa na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:09:14 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:11:21.
Uchwała nr IV/12/18

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:51:13.
Uchwała nr IV/13/18

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 12:20:21.
Uchwała nr IV/15/18

w sprawie ustalenia wyskości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 12:38:17.
Uchwała nr IV/16/18

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:12:52.
Uchwała nr IV/17/18

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieciechów i miejscowości Fort Borek w Gminie Gniewoszów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:15:30.
Uchwała nr IV/18/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:39:42.
Uchwała nr IV/19/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów".

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:43:02.
Uchwała nr IV/20/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:46:07.
Uchwała nr IV/21/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:52:20.
Uchwała nr IV/22/18

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:55:40.
Uchwała nr IV/23/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:59:07.
Uchwała nr IV/24/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:04:38.
Uchwała nr IV/25/18

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:08:34.
Uchwała nr V/26/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:00:04 | Data modyfikacji: 2019-03-12 08:23:46.
Uchwała nr V/27/19

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:31:06.
Uchwała nr V/28/19

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sieciechów w Zgromadzeniu "Związku Gmin  Ziemi Kozienickiej"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:38:29.
Uchwała nr V/29/19

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących sie na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:50:02.
Uchwała nr V/30/19

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/220/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 czerwca 2018r. dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:01:35.
Uchwała nr V/31/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Siecoiechó na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:08:12.
Uchwała nr V/32/19

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków o płat stanowiących dochody Gminy Sieciechów instrumentem płatniczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:11:52.
Uchwała nr VI/33/19

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:18:28.
Uchwała nr VI/34/19

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:20:43.
Uchwała nr VI/35/19

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:20:00.
Uchwała nr VI/36/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Progmnozy Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:23:08.
Uchwała nr VI/37/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:25:28.
Uchwała nr VI/38/19

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:28:52.
Uchwała nr VII/39/19

w sprawie dokonaia zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/18/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:33:12.
Uchwała nr VII/40/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognoziy Finansowej na lata 2019-2024

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:45:10 | Data modyfikacji: 2019-06-03 15:55:39.
Uchwała nr VII/41/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:47:01.
Uchwała nr VIII/42/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Sylwia Mosioł | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:51:11.
Uchwała nr IX/43/19

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:55:53.
Uchwała nr IX/44/19

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 14:19:01.
Uchwała nr IX/45/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na ltat 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:53:03.
Uchwała nr IX/46/19

w sprawie zmian w Budżecie gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:57:06 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:19:22.
Uchwała nr X/47/19

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:18:33.
Uchwała nr X/48/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:21:04.
Uchwała nr X/49/19

w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:23:15.
Uchwała nr X/50/19

w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela prowadzonych przez Gminę Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:25:22 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:37:23.
Uchwała nr X/51/19

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających
na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:31:05.
Uchwała nr X/52/19

w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:33:46.
Uchwała nr X/53/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:41:17.
Uchwała nr X/54/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku  dla Powiatu Kozienickiego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-04 12:45:24.
Uchwała nr XI/55/19

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:31:07.
Uchwała nr XI/56/19

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:48:09 | Data modyfikacji: 2019-07-18 13:58:44.
Uchwała nr XI/57/19

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 13:55:46.
Uchwała nr XI/58/19

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:00:25.
Uchwała nr XI/59/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:23:43.
Uchwała nr XI/60/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Kozienickiego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:26:31 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:45:30.
Uchwała nr XI/61/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:29:27 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:43:24.
Uchwała nr XI/62/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:31:17.
Uchwała nr XI/63/19

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:19:59.
Uchwała nr XII/63/1/19

zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-17 14:30:25.
Uchwała nr XII/64/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:04:31.
Uchwała nr XIII/65/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:07:49.
Uchwała nr XIII/66/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:14:26 | Data modyfikacji: 2019-12-18 13:24:58.
Uchwała nr XIII/67/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:25:54.
Uchwała nr XIV/69/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:29:29.
Uchwała nr XIV/70/19

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:33:38.
Uchwała nr XIV/71/19

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniua stawki opłaty

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:38:02.
Uchwała nr XIV/72/19

zieniająca uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:59:52 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:45:59.
Uchwała nr XIV/73/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-12-19 08:53:06 | Data modyfikacji: 2020-01-07 13:46:53.
Uchwała nr XV/74/19

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:13:45.
Uchwała nr XV/75/19

uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:17:07 | Data modyfikacji: 2020-01-03 20:26:00.
Uchwała nr XV/76/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:23:15.
Uchwała nr XVI/77/19

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:11:18.
Uchwała nr XVI/78/19

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:15:12.
Uchwała nr XVI/79/19

w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:17:53.
Uchwała nr XVI/80/19

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gopsodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieciechów na lata 2019-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:21:12.
Uchwała nr XVI/81/19

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomosci

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:24:16.
Uchwała nr XVI/82/19

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości  oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:29:13.
Uchwała nr XVI/83/19

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gmiie Sieciechów oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:32:40.
Uchwała nr XVI/84/19

w sprawie rozpatrzenia petycji kancelarii Casus Noster radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:37:20.
Uchwała nr XVI/85/19

w sprawie dopłaty z budżetu gminy do taryfy za zbioroweodprowadzanie ścieków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:40:59.
Uchwała nr XVI/86/19

w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:45:21 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:04:14.
Uchwała nr XVII/87/19

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 13:59:55 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:06:32.
Uchwała nr XVII/88/19

Uchwała Budżetowa na rok 2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:02:49 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:08:26.
Uchwała nr XVII/89/19

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dal strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:05:28.
Uchwała nr XVII/90/19

w sprawie przystapienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:08:24.
Uchwała nr XVII/91/19

w sprawie wyrażenia zgody na odtąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: S | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:19:10.
Uchwała nr XVII/92/19

w sprawie dokonania zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/18/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:26:36.
Uchwała nr XVII/93/19

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2020 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:31:18.
Uchwała nr XVII/94/19

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sieciechów w roku szkolnym 2019/2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:36:06.
Uchwała nr XVII/95/19

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:38:56.
Uchwała nr XVII/96/19

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:49:26 | Data modyfikacji: 2020-03-20 11:51:28.
Uchwała nr XVII/97/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:50:20.
Uchwała nr XVIII/98/20

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:56:10.
Uchwała nr XVIII/99/20

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 14:59:05.
Uchwała nr XVIII/100/20

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:01:33 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:21:20.
Uchwała nr XVIII/101/20

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  dla części sołectwa Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:04:41.
Uchwała nr XVIII/102/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:09:17 | Data modyfikacji: 2020-03-20 12:25:07.
Załącznik do uchwały nr XVIII/102/20
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-19 15:11:53.
Uchwała nr XVIII/103/20

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:04:01.
Uchwała nr XVIII/104/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:23:01 | Data modyfikacji: 2020-03-20 11:59:52.
Uchwała nr XVIII/105/20

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2020

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:24:02.
Uchwała nr XIX/106/20

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:26:24.
Uchwała nr XIX/107/20

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2020 rok”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:33:30.
Uchwała XIX/108/20

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 10:59:14.
Uchwała nr XIX/109/20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/69/12 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 lutego 2012r. dotyczącej przeniesienia prawa własności działek za wynagrodzeniem

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:35:21.
Uchwała nr XIX/110/20

w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:20:13.
Uchwała nr XIX/112/20

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-03-20 11:22:32.
Uchała nr XX/113/20

w sprawie dokonania zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr XVII/93/19 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2020r

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-05-06 11:41:30.
Uchała nr XX/114/20

w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:40:16.
Uchała nr XX/115/20

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:46:18.
Uchała nr XX/116/20

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2020-05-14 11:50:05.
Uchwała Nr XXI/117/20

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-11-24 12:47:42 | Data modyfikacji: 2020-11-24 12:58:56.
Data wprowadzenia: 2020-11-24 12:47:42
Data modyfikacji: 2020-11-24 12:58:56
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka