Kadencja VIII

Uchwała nr I/1/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:12:05.
Uchwała nr II/2/18

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:13:39.
Uchwała nr II/3/18

w sprawie utworzenia komisji stałych rady gminy i ustalenia liczby ich członków

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:14:54.
Uchwała nr II/4/18

w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Gminy i stwierdzenia ich Przewodniczących

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:16:11.
Uchwała nr III/5/18

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:18:22.
Uchwała nr III/6/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:19:48.
Uchwała nr III/7/18

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:22:38 | Data modyfikacji: 2018-12-29 13:40:33.
Uchwała nr III/8/18

w sprawie zmian w Budżecie na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:24:38.
Uchwała nr III/9/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2018-12-29 13:26:48.
Uchwała nr IV/10/18

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:13:14 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:00:09.
Uchwała nr IV/11/18

Uchwała Budżetowa na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-06 11:09:14 | Data modyfikacji: 2019-03-06 11:11:21.
Uchwała nr IV/12/18

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:51:13.
Uchwała nr IV/13/18

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 12:20:21.
Uchwała nr IV/15/18

w sprawie ustalenia wyskości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 12:38:17.
Uchwała nr IV/16/18

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:12:52.
Uchwała nr IV/17/18

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sieciechów i miejscowości Fort Borek w Gminie Gniewoszów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:15:30.
Uchwała nr IV/18/18

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:39:42.
Uchwała nr IV/19/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów".

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:43:02.
Uchwała nr IV/20/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/227/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:46:07.
Uchwała nr IV/21/18

w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/228/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:52:20.
Uchwała nr IV/22/18

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:55:40.
Uchwała nr IV/23/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 13:59:07.
Uchwała nr IV/24/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:04:38.
Uchwała nr IV/25/18

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:08:34.
Uchwała nr V/26/19

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:00:04 | Data modyfikacji: 2019-03-12 08:23:46.
Uchwała nr V/27/19

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:31:06.
Uchwała nr V/28/19

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Sieciechów w Zgromadzeniu "Związku Gmin  Ziemi Kozienickiej"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:38:29.
Uchwała nr V/29/19

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących sie na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 08:50:02.
Uchwała nr V/30/19

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/220/18 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 czerwca 2018r. dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:01:35.
Uchwała nr V/31/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Siecoiechó na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:08:12.
Uchwała nr V/32/19

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków o płat stanowiących dochody Gminy Sieciechów instrumentem płatniczym

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:11:52.
Uchwała nr VI/33/19

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:18:28.
Uchwała nr VI/34/19

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 09:20:43.
Uchwała nr VI/35/19

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:20:00.
Uchwała nr VI/36/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Progmnozy Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:23:08.
Uchwała nr VI/37/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:25:28.
Uchwała nr VI/38/19

w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-03-12 11:28:52.
Uchwała nr VII/39/19

w sprawie dokonaia zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/18/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:33:12.
Uchwała nr VII/40/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognoziy Finansowej na lata 2019-2024

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:45:10 | Data modyfikacji: 2019-06-03 15:55:39.
Uchwała nr VII/41/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:47:01.
Uchwała nr VIII/42/19

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2019 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Sylwia Mosioł | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:51:11.
Uchwała nr IX/43/19

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2018 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 13:55:53.
Uchwała nr IX/44/19

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 14:19:01.
Uchwała nr IX/45/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na ltat 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:53:03.
Uchwała nr IX/46/19

w sprawie zmian w Budżecie gminy Sieciechów na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Stanisław Potyra | Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:57:06.
Data wprowadzenia: 2019-06-03 15:57:06
Autor: Stanisław Potyra
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka