Punkt bezpłatnej pomocy prawnej czynny w
Urzędzie Gminy Sieciechów w drugi i czwarty
poniedziałek miesiąca w godzinach od 8:00 do
12:00 (pokój numer 3).

Od dnia 22 stycznia 2018 r. mieszkańcy Gminy Sieciechów mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w ramach zawartego z Powiatem Kozienickim porozumienia.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
• posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
• uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
• posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
• nie ukończyła 26 lat,
• ukończyła 65 lat,
• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
• jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
• udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-20 10:26:57.
Data wprowadzenia: 2018-06-20 10:26:57
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka