Zarządzenie nr 1/2018

w sprawie ustalenia planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:46:20.
Zarządzenie nr 2/2018

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzedzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:48:42.
Zarządzenie nr 3/2018

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzedu Gminy w Sieciechowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę 6 stycznia 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:51:05.
Zarządzenie nr 4/2018

w sprawie zasad użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:53:04.
Zarządzenie nr 5/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:54:45.
Zarządzenie nr 6/2018

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sieciechów do zaciągania zobowiązań

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:56:35.
Zarządzenie nr 6/1/2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:59:40.
Zarządzenie nr 6/2/2018

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFŚS w 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:02:14.
Zarządzenie nr 9/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:05:24.
Zarządzenie nr 10/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:07:21.
Zarządzenie nr 11/2018

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:10:21.
Zarządzenie nr 12/2018

w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniającyh na Sołtysa wsi Słowiki Nowe

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 17:12:29.
Zarządzenie 13/2018.

w sprawie ogłoszenia nabotu na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym w Urzedzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-22 11:33:54.
Zarządzenie nr 14/2018

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:47:35 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:49:14.
Zarządzenie nr 15/2018

W sprawie upoważnienia kierownika Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych do działania w imieniu Wójta Gminy Sieciechów jako organu w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:53:07 | Data modyfikacji: 2018-06-08 08:54:09.
Zarządzenie nr 16/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:35:54.
Zarządzenie nr 17/2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rarachunkowości Urzędu Gminy  wSieciechowie i jednostkach podległych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:39:36.
Zarządzenie nr 18/2018

w sprawie upoważnienia osób do wystawiania oraz potwierdzania odbioru faktur VAT

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:56:03.
Zarządzenie nr 19/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 08:58:04.
Zarządzenie nr 20/2018

w sprawie wprowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:00:57 | Data modyfikacji: 2018-06-08 09:02:11.
Zarządzenie nr 21/2018

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlaeconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-06-08 09:03:52.
Zarządzenie nr 21/1/2018

w sprawie powołania zepołu ds. wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:33:23.
Zarządzenie nr 21/2/2018

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:35:35.
Zarządzenie nr 22/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:37:50.
Zarządzenie nr 23/2018

w sprawie powołania wspólnego inspektora ochrony danych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:39:34.
Zarządzenie nr 24/2018

w sprawie dokonania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieciechowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:42:04.
Zarządzenie nr 25/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:45:25.
Zarządzenie nr 26/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:47:44.
Zarządzenie nr 27/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:49:08.
Zarządzenie nr 28/2018

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko elektryka/automatyk/konserwator obiektu w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:53:00.
Zarządzenie nr 29/2018

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Sieciechów do spraw HNS

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:55:14.
Zarządzenie nr 30/2018

w sprawie dokonania zmiany Zarządzenia nr 4/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:57:35.
Zarządzenie nr 31/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 18:59:05.
Zarządzenie nr 32/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach, Stare Słowiki 9

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:01:14.
Zarządzenie nr 33/2018

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:04:37.
Zarządzenie nr 34/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:07:10.
Zarządzenie nr 35/2018

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowań w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:10:02.
Zarządzenie nr 36/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowań w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:12:13.
Zarządzenie nr 37/2018

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:13:53.
Zarządzenie nr 38/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:15:36.
Zarządzenie nr 39/2018

w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:17:23.
Zarządzenie nr 40/2018

w sprawie zmian w planie wydatkó Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:18:56.
Zarządzenie nr 41/2018

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska i odpadów komunalnych w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gmniny w Sieciechowie na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:21:28.
Zarządzenie nr 42/2018

w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-08-03 19:23:45.
Zarządzenie nr 43/2018

w sprawie upoważnienia osób do wystawianai oraz potwierdzania odbioru faktur VAT

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 11:59:01.
Zarządzenie nr 44/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:31:50 | Data modyfikacji: 2019-04-10 12:42:41.
Zarządzenie nr 45/2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:03:00 | Data modyfikacji: 2019-04-10 12:43:18.
Zarządzenie nr 46/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:34:00.
Zarządzenie nr 47/2018

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zepołu Szkolno-Przedszkolenego im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:37:09.
Zarządzenie nr 48/2018

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:39:29.
Zarządzenie nr 49/2018

w sprawie wyborów uzupełniających na sołtysa wsi Słowiki Folwark

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:42:33.
Zarządzenie nr 50/2018

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:10:56.
Zarządzenie nr 51/2018

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I pólrocze 2018 r.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:44:49.
Zarządzenie nr 52/2018

 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:45:42.
Zarządzenie nr 53/2018

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:47:36.
Zarządzenie nr 54/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:49:08.
Zarządzenie nr 55/2018

w sprawie powołania Komisji do wyceny składników majątku ruchomego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:50:54.
Zarządzenie nr 56/2018

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia ogledzin dachu (stodoły)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:53:17.
Zarządzenie nr 57/2018

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektopra d.s. księgowosci budżetowej w Referacie Finansowymw Urzędzie Gminy w Sieciechowie na pełny etat

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 17:02:03 | Data modyfikacji: 2018-11-04 08:54:47.
Zarządzenie nr 58/2018

w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowie otrzymanego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem dla OSP Sieciechów (darowizna) samochodu osobowego marki Volkswagen Passat rok produkcji 2002

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:16:30.
Zarządzenie nr 59/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:56:02.
Zarządzenie nr 60/2018

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Sieciechów, dokonujących czynności kontrolnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 08:58:20.
Zarządzenie nr 61/2018

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Starych Słowikach w czasie jego nieobecności

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 12:50:24 | Data modyfikacji: 2019-04-10 12:54:09.
Zarządzenie nr 62/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 09:00:03 | Data modyfikacji: 2019-04-10 12:54:25.
Zarządzenie nr 63/2018

w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych na 2019 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 09:01:44 | Data modyfikacji: 2019-04-10 12:54:37.
Zarządzenie nr 64/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:54:29.
Zarządzenie nr 64/A/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 13:58:52.
Zarządzenie nr 65/2018

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-11-04 09:04:07 | Data modyfikacji: 2019-04-10 14:03:48.
Zarządzenie nr 66/2018

w sprawie ustalenia funduszu nagród na 2019 r. Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:06:39.
Zarządzenie nr 67/2018

w sprawie powołania komisji do wyceny składników majątku ruchomego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:08:37.
Zarządzenie nr 68/2018

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:22:09.
Zarządzenie nr 69/2018

w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowie samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 005 WKZ 03RE rok produkcji 1988

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-10 14:27:44.
Zarządzenie nr 70/2018

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sieciechów projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:37:26.
Zarządzenie nr 71/2018

w sprawoie przedłożenia Radzie Gminy Sieciechów projektu Budżetu Gminy na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:40:25.
Zarządzenie nr 72/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Urzedu Gminy w Sieciechowie i jednostkach podległych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:48:32.
Zarządzenie nr 73/2018

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:51:12.
Zarządzenie nr 74/2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:58:53 | Data modyfikacji: 2019-04-12 13:22:50.
Zarządzenie nr 75/2018

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:00:51 | Data modyfikacji: 2019-04-12 13:19:15.
Zarządzenie nr 76/2018

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:18:07.
Zarządzenie nr 77/2018

w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:27:33.
Zarządzenie nr 77/1/2018

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej z natury materiałów znajdujących się na stanie magazynów w Urzedzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:42:38.
Zarządzenie nr 78/2018

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:44:36.
Zarządzenie nr 79/2018

w sprawie zmian w planie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:47:02.
Zarządzenie nr 80/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej na lata 2018-2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:49:49.
Zarządzenie nr 81/2018

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Sieciechów na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:04:09.
Zarządzenie nr 82/2018

w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Arkadiusz Guba | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:06:53.
Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:06:53
Autor: Arkadiusz Guba
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka