Zarządzenie nr 1/17

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów położonych:

- w obrębie Sieciechów - działka niezabudowana nr 882/2 o pow. 0,71 ha,
- w obrębie Zajezierze – działka niezabudowana nr 330/2 o pow. 0,46 ha.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:07:34 | Data modyfikacji: 2017-03-03 08:11:20.
Zarządzenie nr 2/17

w sprawie ustalenia planu finasowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:13:49.
Zarządzenie nr 3/17

w sprawie ustalenia opłaty za wynajem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zajezierzu

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:15:57 | Data modyfikacji: 2017-03-03 08:16:57.
Zarządzenie nr 4/17

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:19:22.
Zarządzenie nr 5/17

w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki oraz w planie dochodów wydzielonych i wydatków nimi finansowanych, a także uprawnień do zaciągania zobowiazań z tytułu umów, których realizacja w przyszłych latach jest niezbedna dla zapoewnienia ciągłości działania jednostki

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:39:20.
Zarządzenie nr 6/17

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla mołodzieży w szkołach ogólnodostępnych na terenie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:21:38.
Zarządzenie nr 7/17

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz trybu jej pracy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:24:20.
Zarządzenie nr 8/17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:28:46.
Zarządzenie nr 9/17

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:31:10.
Zarządzenie nr 10/17

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Sieciechów i jej jednostkach organizacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:24:21.
Zarządzenie nr 11/17

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i spotru na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:34:12 | Data modyfikacji: 2017-04-03 10:34:53.
Zarządzenie nr 12/17

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:40:45.
Zarządzenie nr 13/17

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:07:05.
Zarządzenie nr 14/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:44:20.
Zarządzenie nr 15/17

w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępice

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:10:23.
Zarządzenie nr 16/17

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:18:02.
Zarządzenie nr 17/17

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-06 09:48:53 | Data modyfikacji: 2017-06-19 11:10:25.
Zarządzenie nr 18/17

w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku ucznia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:28:31.
Zarządzenie nr 19/17

w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:29:59.
Zarządzenie nr 20/17

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFŚŚS we 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 08:49:53.
Zarządzenie nr 21/17

w sprawie przekazania sprzętu komputerowego stanowiącego własność Gminy Sieciechów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu ul. 28 PAL-u 18, 26-922 Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:32:57.
Zarządzenie nr 22/17

w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego przez Urząd Gminy oraz nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:38:52.
Zarządzenie nr 23/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:40:29.
Zarządzenie nr 24/17

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:43:22.
Zarządzenie nr 25/17

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:45:51.
Zarządzenie nr 26/17

w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu sktóconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:49:27.
Zarządzenie nr 27/17

w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:54:38.
Zarządzenie nr 27a/17

w sporawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:56:31.
Zarządzenie nr 28/17

w sprawie rodzajów prac w Urzędzie Gminy Sieciechów, które powinny być wykonywane przez co najminiej dwie osoby

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:58:36.
Zarządzenie nr 29/17

w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wystepujących w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:59:13 | Data modyfikacji: 2017-07-12 09:02:10.
Zarządzenie nr 30/17

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-02 09:02:45.
Zarządzenie nr 31/17

w sprawie zmian w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:08:33.
Zarządzenie nr 32/17

w sprawie uchylenia zarządzenia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:13:10.
Zarządzenie nr 33/17

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:14:53.
Zarządzenie nr 34/17

w spraiwe zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:16:59.
Zarządzenie nr 35/17

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 07:50:57.
Zarządzenie nr 36/2017

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe będące w zasobach Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-05-11 11:17:02.
Zarządzenie nr 37/17

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:20:00.
Zarządzenie nr 38/17

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2017 r.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 07:55:16.
Zarządzenie nr 39/17

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 07:57:02.
Zarządzenie nr 40/17

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 07:59:11.
Zarządzenie nr 41/17

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 08:10:10.
Zarządzenie nr 42/17

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 08:14:55.
Zarządzenie nr 43/17

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-09-06 08:20:07.
Zarządzenie nr 45/17

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań komisji i trybu jej pracy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:39:57.
Zarządzenie nr 46/17

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-10-05 09:42:00 | Data modyfikacji: 2017-10-05 09:48:10.
Zarządzenie nr 47/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 16:56:15 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:40:20.
Zarządzenie nr 47A/17

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 16:57:59 | Data modyfikacji: 2017-12-28 16:58:54.
Zarządzenie nr 48/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:09:14 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:10:25.
Zarządzenie nr 49/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:11:37.
Zarządzenie nr 50/17

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Sieciechów w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę dnia 11 listopada 200017 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:14:53 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:15:43.
Zarządzenie nr 51/17

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:17:12 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:18:12.
Zarządzenie nr 52/17

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:19:47.
Zarządzenie nr 53/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:21:44 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:45:07.
Zarządzenie nr 53A/17

wsprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:22:57 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:48:14.
Zarządzenie nr 53A/17/1

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:23:50 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:42:29.
Zarządzenie nr 54/17

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sieciechów projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:26:09 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:49:36.
Zarządzenie nr 55/17

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sieciechów projektu budżetu gminy na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:27:53 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:51:20.
Zarządzenie nr 56/17

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2018 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:30:05 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:55:01.
Zarządzenie nr 58/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:32:03.
Zarządzenie nr 57/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:34:18.
Zarządzenie nr 59/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:36:19.
Zarządzenie nr 60/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:37:49 | Data modyfikacji: 2017-12-28 17:43:04.
Zarządzenie nr 61/17

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej spisu z natury materiałów znajdujących się na stanie magazynów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-22 07:23:15.
Zarządzenie nr 62/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-12-28 17:39:34.
Zarządzenie nr 63/17

w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Gminy Sieciechów na 2017 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:34:11.
Zarządzenie nr 64/17

w sprawie powołania stałej komisji d.s. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych oraz ich zwrotu

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:36:09.
Zarządzenie nr 65/17

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji wzajemnych rozliczeń między jednostkami Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:38:13.
Zarządzenie nr 66/17

w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:40:23.
Data wprowadzenia: 2018-03-15 16:40:23
Autor: Marian Zbigniew Czerski
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka