Zarządzenie nr 1/2016

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:21:02 | Data modyfikacji: 2016-01-25 23:21:44.
Zarządzenie nr 2/2016

w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2016 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:24:26.
Zarządzenie nr 3/2016

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Sieciechowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:27:00.
Załącznik do zarządzenia nr 3/2016
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:28:45.
Zarządzenie nr 4/2016

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:31:08.
Zarządzenie nr 5/2016

w sprawie powołania komisji zdawczo - odbiorczej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:32:58.
Zarządzenie nr 6/2016

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:35:20.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2016
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:36:05 | Data modyfikacji: 2016-01-25 23:37:42.
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2016
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:37:26 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:32:22.
Zarządzenie nr 7/16

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Sieciechów zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2017-06-12 12:51:01.
Zarządzenie nr 8/2016

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenie maksymalnych kwot pomocy udzielonych z ZFŚS w 2016 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:16:20 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:32:46.
Zarządzenie nr 9/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz trybu jej pracy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:17:42 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:32:57.
Zarządzenie nr 10/2016

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016r w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:19:15 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:33:07.
Zarządzenie nr 11/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I nieograniczonego pisemnego przetargu na oddanie w dzieriawę na okres 20 lat nieruchomości wbudowanej położonej w Zajezierzu.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:20:37 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:33:25.
Zarządzenie nr 12/2016

W sprawie ustalenia wysokości pomocy finansowej - świątecznej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - marzec 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:21:53 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:33:39.
Zarządzenie nr 13/2016

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Sieciechów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:23:19 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:33:49.
Zarządzenie nr 14/2016

w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:25:43 | Data modyfikacji: 2016-05-24 14:34:41.
Zarządzenie nr 15/2016

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016r w zakresie: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:27:20 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:32:01.
Zarządzenie nr 16/2016

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2015 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-02 23:38:42 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:32:28.
Zarządzenie nr 17/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-02 23:48:54 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:33:20.
Zarządzenie nr 17/1/2016

w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 00:02:43 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:36:31.
Zarządzenie nr 18/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji sprawach świadczenia wychowawczego - "Programu 500 plus"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 00:05:14 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:37:20.
Zarządzenie nr 19/2016

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego "Program 500 plus"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 00:06:56 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:41:53.
Zarządzenie nr 20/2016

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót dotyczących „Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Słowiki Nowe, o szerokości 4m"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 00:08:38 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:42:16.
Zarządzenie nr 21/2016

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego "Program 500 plus"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-03 00:11:51 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:42:42.
Zarządzenie nr 22/2016

sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerskiw | Data wprowadzenia: 2016-06-27 09:28:14 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:43:13.
Zarzadzenie nr 22/1/2016

w sprawie likwidacji kasy i pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:46:46.
Zarządzenie nr 23/2016

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 09:31:45 | Data modyfikacji: 2016-08-25 09:49:05.
Zarządzenie nr 24/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości Stare Słowiki (wieś) na Słowiki Stare ( wieś), miejscowości Leśna Rzeka (wieś) na Słowiki Stare ( wieś).

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-09 22:55:52 | Data modyfikacji: 2016-05-09 23:34:25.
Załącznik 1 do zarządzenia nr 24/2016
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-09 22:58:14 | Data modyfikacji: 2016-05-09 23:52:42.
Zarządzenie nr 25/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości Słowiki - Folwark (część wsi Stare Słowiki) na Słowiki Folwark (wieś).

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-09 23:00:16 | Data modyfikacji: 2016-05-10 15:02:41.
Załącznik 1 do zarządzenia nr 25/2016
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-09 23:02:47 | Data modyfikacji: 2016-05-09 23:56:00.
Zarządzenie nr 26/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości Nowe Słowiki (część wsi Stare Słowiki) na Słowiki Nowe (wieś)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-09 23:04:20 | Data modyfikacji: 2016-05-10 15:01:35.
Załącznik 1 do zarządzenia nr 26/2016
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-09 23:07:46 | Data modyfikacji: 2016-05-09 23:58:27.
Zarządzenie nr 27/2016

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu, ul. 28-go PAL-u 18.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-05-23 23:45:14.
Zarzadzenie nr 28/2016

w sprawie pobierania opłatza usługi kserograficzne, usługi nadawaniafaxu, wykonanie usługi scanu oraz na nośnik elektroniczny w Gminnym Osrodku Pomocy społecznej w Sieciechowie i w Urzedzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 10:47:49.
Zarządzenie nr 29/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 10:50:32.
Zarządzenie nr 30/2016

w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów na 3/4 etatu.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:04:04 | Data modyfikacji: 2016-06-10 08:20:20.
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:05:59.
Zarządzenie nr 31/2016

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Zajezierzu

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:15:17 | Data modyfikacji: 2016-06-27 09:35:46.
Zarządzenie nr 32/2016

w sprawie planu kontroli zarządczej na 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-06-23 13:17:34 | Data modyfikacji: 2016-06-27 09:36:44.
Zarządzenie nr 33/2016

w sprawie pobierania opłat za usługi wywozu nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Gminę Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:42:49.
Zarządzenie nr 34/2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok a także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:46:36.
Zarządzenie nr 35/2016

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:49:27.
Zarządzenie nr 36/2016

w sprawie upowaznienia osób do wystawiania oraz potwierdzania odbioru faktur VAT

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:52:04.
Zarządzenie nr 37/1/2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok a także w planie finansowym zadań z zakersu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 08:56:25.
Zarządzenie nr 38/2016

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Sieciechów w sprawie zmiany Statutów Sołectwom położonym na terenie gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:03:53.
Zarządzenie nr 39/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-08-25 09:18:40.
Zarządzenie nr 40/2016

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sieciechów oraz wolne stanowiska kirowników jednostek podległych Wójtowi Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 08:38:02 | Data modyfikacji: 2016-09-02 10:46:19.
Zarządzenie nr 41/2016

w sprawie przedłożenia informacji  o porzebiegu wykonaia budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2016 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 09:40:51 | Data modyfikacji: 2016-09-08 12:12:36.
Zarządzenie nr 42/2016

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do przeprowadzenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki stanowiacej własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-05 09:56:18 | Data modyfikacji: 2016-09-08 12:13:02.
Zarządzenie nr 43/2016

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok, a także w planie finasowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 12:11:21 | Data modyfikacji: 2016-09-08 12:13:56.
Zarządzenie nr 45/2016

w sprawie powołania komisji w celu ustalenia skutków pożaru

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-08 12:18:03.
Zarządzenie nr 46/2016

w sprawie ogłoszenia naboru ba stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-23 08:05:09.
Załącznik do zarządzenia nr 46/2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść załącznika

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-09-23 08:10:42.
Zarzadzenie nr 47/2016

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:17:20 | Data modyfikacji: 2016-10-17 15:49:56.
Zarządzenie nr 48/2016

w sprawie zmian planów wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 r. a także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-12 10:11:33 | Data modyfikacji: 2016-10-12 10:14:21.
Zarządzenie nr 49/2016

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność  Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 08:52:20 | Data modyfikacji: 2016-10-11 08:54:04.
Zarzadzenie nr 50/2016

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych ujętych w ewidencji Urzędu Gminy Sieciechów i trybu jej działania

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:27:06.
Zarzadzenie nr 51/2016

w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Sieciechów dla samorządowej instytucji kultury

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:46:42.
Zarządzenie nr 52/2016

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora w referacie Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:19:52 | Data modyfikacji: 2016-10-17 15:55:17.
Zarzadzenie nr 53/2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 12:19:34.
Zarzadzenie nr 54/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 12:28:41.
Zarzadzenie nr 54/1/2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 12:42:13.
Zarzadzenie nr 55/2016

w sprawie powołania komisji stypendialnej oraz ustalenia szczegółowych zadań komisji i trybu jej pracy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 12:47:46.
Zarzadzenie nr 56/2016

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej tj. spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i materiałów znajdujacych się w stanie magazynów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-16 14:35:30.
Zarządzenie nr 57/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu Wieloletniej Prognozy Finasowej na lata 2017-2023

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:51:10.
Zarządzenie nr 58/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu budżetu gmniny na 2017 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:12:40.
Zarządzenie nr 59/2016

w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy pracownika Urzędu Gminy w Sieciechowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-02 08:15:28.
Zarządzenie nr 60/2016

w sprawie obniżenia ceny nieruchomości do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:30:20 | Data modyfikacji: 2016-12-30 12:58:26.
Zarządzenie nr 61/2016

w sprawie powołania zespołu zadaniowego  w celu ustalenia zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy Sieciechów oraz jednostek utworzonych przez gminę

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:33:34.
Zarządzenie nr 62/2016

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok  oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:36:35 | Data modyfikacji: 2016-12-30 12:59:23.
Zarządzenie nr 63/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:39:00.
Zarządzenie nr 64/2016

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na pniu drzew w miejscowości Zajezierze na działce nr ew. 419 - osiem kasztanów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:41:14 | Data modyfikacji: 2016-12-30 13:02:23.
Zarządzenie nr 65/2016

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Sieciechów na 2016 rok oraz w planie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:44:11 | Data modyfikacji: 2016-12-30 13:04:18.
Zarządzenie nr 66/2016

w sprawie zmian do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustanowionego Zarządzeniem nr 28/11 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 25 sierpnia 2011 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:48:41.
Zarządzenie nr 67/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Gminy Sieciechów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2019-01-25 13:06:24.
Zarządzenie nr 68/2016

w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń od towarów i usług Gminy Sieciechów oraz jednostek budżetowych utworzonych przez gminę

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:51:02 | Data modyfikacji: 2016-12-30 13:05:01.
Data wprowadzenia: 2016-12-30 12:51:02
Data modyfikacji: 2016-12-30 13:05:01
Autor: Marian Zbigniew Czerski
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka